Vedtekter


Vedtekter for Fevik Næringsforening

1. Organisasjon og målsetting

Fevik Næringsforening er en organisasjon etablert for bedrifter som driver næringsvirksomhet på Fevik.

Næringsforeningen er for medlemsbedrifter med tilhørighet eller interesser i Fevik-området.

Næringsforeningens formål er å tilrettelegge for og bidra til å utvikle bredest mulig næringsvirksomhet på Fevik.

Næringsforeningen skal være et felles talerør for og markedsføre næringslivet på Fevik.

Næringsforeningen skal arbeide for et størst mulig engasjement av næringsdrivende og skal arrangere minimum 2 medlemsmøter i året.

2. Næringsforeningens organer

Årsmøtet er næringsforeninges øverste organ.

Det skal avholdes årsmøte i løpet av april hvert år. Styret kan innkalle til årsmøte med minimum to (2) ukers varsel.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

  • Årsberetning og regnskap
  • Valg av styre
  • Budsjett
  • Prioritering av oppgaver
  • Valg av revisor
  • Valg av forretningsfører
  • Andre saker, herunder innkomne forslag som styret sender ut med innkallelsen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1.mars.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers skriftlig varsel eller når minst 20% av medlemmene krever det.

På årsmøtet kan hver bedrift avgi en stemme.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøtte representanter. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, hvis intet annet er bestemt i disse vedtekter.

3. Styret

Styret ivaretar medlemmenes interesser og næringsforeningens daglige virksomhet og forpliktelser utad.

Styret velger en person som skal representere foreningen i kontakt med media. Hvis ikke annet er bestemt er dette formannens oppgave.

Foreningen tegnes av styrets formann sammen med ett styremedlem.

Styret skal bestå av minimum fire (4) og maksimum seks (6) medlemmer + formann. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Første gang velges halvparten av medlemmene for ett år.

Styrets formann velges separat. Første gang for to år og deretter for perioder på to år.

Formannen innkaller til styremøter etter behov eller når minst 2 styremedlemmer forlanger det. Innkallelse skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

Styremøtet ledes av formannen. Dersom vedkomne har forfall og det ikke er valgt noen viseformann velger styret en møteleder.

For styrets behandling og vedtak føres protokoll som undertegnes av tilstedeværende styremedlemmer. Protokollene oppbevares hos forretningsfører.

4. Kostnadsfordeling

Velforeningens medlemskontingent er den samme for alle medlemmer.

Årsmøtet fastsetter på bakgrunn av budsjettet kontingentens størrelse. For året 2002 er den 500,- For året 2003 er den 1000,- kr.

Medlemskapet er gyldig når kontingenten er betalt.

5. Vedtektsendringer og oppløsning

Endringer av disse vedtektene krever beslutning av årsmøtet med 2/3 flertall.

For å oppløse næringsforeningen kreves kvalifisert flertall tilsvarende de for vedtektsendringer i to påfølgende årsmøter.

Fevik 27.april 2017